124089

Juara Mini Choir! Selamat ya! (Dari Kiri: Kak Ve, Kak Vanila, Kak Yona, Kak Irene, Kak Adit, Kak Tupa)